BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Asp.net'te ListView içinde DropDownList kullanımı ve kayıt durumuna göre DropDownList'i seçili yapma

Çarşamba, Şubat 24, 2016 / / , ,


protected void lvListe_ItemDataBound(object sender, ListViewItemEventArgs e)
        {
            DropDownList dropIzinTipi = (DropDownList)e.Item.FindControl("dropIzinTipi");
            if (e.Item.ItemType == ListViewItemType.DataItem)
            {
                dropIzinTipi.Items.Clear();
                VeriMsSQL.Islem islem = new VeriMsSQL.Islem();
                DataTable dt = islem.IzinTipiListe();
                dropIzinTipi.Items.Add(new ListItem("Seçiniz..", "0"));
                for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
                {
                    DataRow dr = dt.Rows[i];
                    string no = dr["IzinTipId"].ToString();
                    string ad = dr["IzinTipAd"].ToString();
                    dropIzinTipi.Items.Add(new ListItem(ad, no));
                }
                dt.Dispose();
            }
            //seçili yap
            ListViewDataItem dataItem = (ListViewDataItem)e.Item;
            DataRowView rowView = (DataRowView)dataItem.DataItem;
            string kayitliIzinTipi = rowView["IzinTipi"].ToString(); //listview kontrolünde listeleme yapılırken veri kaynağı olarak gösterilen DataTable'da "IzinTipi" adında bir alan olduğunu ve o alanda eğer varsa tanımlanmış olan "IzinTipId" lerinin bulunduğunu düşündük.
            dropIzinTipi.SelectedValue = kayitliIzinTipi;
        }


ListtView kontrolünün tasarım tarafındaki durumu

<asp:ListView ID="lvListe" runat="server" OnPagePropertiesChanged="lvListe_PagePropertiesChanged" OnItemDataBound="lvListe_ItemDataBound">
            <ItemTemplate>
                <tr>
                    <td><%#Eval("PersonelTanimId") %></td>
                    <td><%#Eval("AdSoyad") %></td>
                    <td>
                        <asp:TextBox ID="txtGiris" runat="server" CssClass="inputEdit" Text='<%#Eval("Giris").ToString().Length>4 ? Eval("Giris").ToString().Substring(0, 5) : Eval("Giris") %>'></asp:TextBox><asp:HiddenField ID="hfPersonelTanimId" runat="server" Value='<%#Eval("PersonelTanimId") %>' />
                    </td>
                    <td>
                        <asp:TextBox ID="txtCikis" runat="server" CssClass="inputEdit" Text='<%#Eval("Cikis").ToString().Length>4 ? Eval("Cikis").ToString().Substring(0, 5) : Eval("Cikis") %>'></asp:TextBox></td>
                    <td><%#Eval("GirisFark") %></td>
                    <td><%#Eval("CikisFark") %></td>
                    <td><%#Eval("CalismaSure") %></td>
                    <td><%#Eval("GrupAd") %></td>
                    <td><asp:DropDownList ID="dropIzinTipi" runat="server" CssClass="input"></asp:DropDownList></td>
                    <td style="text-align: right;"><%#Eval("IzinId").ToString()!=String.Empty ? "<a href=\"IzinDetay.aspx?izinId="+Eval("IzinId") +"\" class=\"buton gri various\" data-fancybox-type=\"iframe\" title=\"İzin Bilgi\"><i class=\"fa fa-child\"></i></a>" : "" %><asp:HiddenField ID="hfIzinId" runat="server" Value='<%#Eval("IzinId") %>' /></td>
                </tr>
            </ItemTemplate>
        </asp:ListView>

0

C# Xml Dosya Okuma

Cuma, Şubat 12, 2016 / / , , ,


protected void XmlOku()
        {
            try
            {
                string klasorYolu = "C:\\Users\\Tamer\\Desktop\\Kaynak\\";
                string dosyaAd = "test.xml";
                string okunacakDosya = klasorYolu + "\\" + dosyaAd;
                XmlDocument xmlDokuman = new XmlDocument();
                xmlDokuman.Load(okunacakDosya);
                XmlNode xmlNod = xmlDokuman.DocumentElement;
                XmlNode nodBaslik = xmlNod.SelectSingleNode("Baslik");
                string unvan = nodBaslik["Unvan"].InnerText;
                string sehir = nodBaslik["Sehir"].InnerText;            
                XmlNode nodVergi = xmlNod.SelectSingleNode("Baslik/Vergi"); //buradaki veriler attribute şeklinde
                string vergiTipi = nodVergi.Attributes["Tipi"].Value;
                string vergiDaire = nodVergi.Attributes["Daire"].Value;
                string vergiNo = nodVergi.Attributes["No"].Value;
                string kimlikNo = nodVergi.Attributes["Kimlik"].Value;

                XmlElement xmlEleman = xmlDokuman.DocumentElement;
                XmlNodeList nodListe = xmlEleman.GetElementsByTagName("Urun"); //buradaki veriler liste şeklinde
                foreach (XmlNode urun in nodListe)
                {
                    string urunKod = urun["Kod"].InnerText;
                    string urunAd = urun["Ad"].InnerText;
                    string urunMiktar = urun["Miktar"].InnerText;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

0

C# Xml Dosya Oluşturma

Cuma, Şubat 12, 2016 / / , , ,protected void XmlOlustur()
        {
            try
            {
                string klasorYolu = "C:\\Users\\Tamer\\Desktop\\Kaynak\\";
                string olusturulacakDosyaAd = "test.xml";
                ////dosyanın oluşturulacağı klasör dialog ile belirlenecekse
                //using (FolderBrowserDialog fdb = new FolderBrowserDialog())
                //{
                //    if (fdb.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                //    {
                //        klasorYolu = fdb.SelectedPath + "\\";
                //    }
                //}
                //XML ayarları
                XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
                settings.Indent = true;
                settings.Encoding = Encoding.UTF8;
                //oluşturmaya başla
                using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create(klasorYolu + olusturulacakDosyaAd, settings))
                {
                    writer.WriteStartDocument();
                    writer.WriteStartElement("FATURAXML");
                    writer.WriteStartElement("Baslik");
                    writer.WriteStartElement("Unvan");
                    writer.WriteRaw("Tamer YİĞİT");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteRaw("<Vergi Tipi=\"2\" Daire=\"Konyaaltı\" No=\"\" Kimlik=\"12345678910\"/>");
                    writer.WriteStartElement("Sehir");
                    writer.WriteRaw("Antalya");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement(); //başlık bilgisini kapat
                    writer.WriteStartElement("Icerik");
                    writer.WriteStartElement("Urunler");
                    writer.WriteStartElement("Urun");
                    writer.WriteStartElement("Kod");
                    writer.WriteRaw("24382");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Ad");
                    writer.WriteRaw("Gözlük");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Miktar");
                    writer.WriteRaw("1");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement(); //ürün bilgisini kapat

                    writer.WriteStartElement("Urun");
                    writer.WriteStartElement("Kod");
                    writer.WriteRaw("24383");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Ad");
                    writer.WriteRaw("Anahtarlık");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteStartElement("Miktar");
                    writer.WriteRaw("4");
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndElement(); //ürün bilgisini kapat                                      
                    writer.WriteEndElement(); //içerik bilgisini kapat
                    writer.WriteEndElement();
                    writer.WriteEndDocument(); //dokümanı kapat
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

0

C# WindowsForm uygulamarında dataGridView üzerinde mouse sağ click ile kolay menü açtırmak

Perşembe, Şubat 11, 2016 / / ,Bir adet contextMenuStrip sürüklendikten sonra menü başlıkları eklenir. Örneğin "Sil"

object secilenSatirId; //dışarıda tanımla, cell_mouse_click olayında doldurup, sil methodu içinde kullan

dataGridView kontrolünün CellMouseClick olayına

        private void dataGridView1_CellMouseClick(object sender, DataGridViewCellMouseEventArgs e)
        {
            try
            {
                if (e.Button == MouseButtons.Right)
                {
                    secilenSatirId = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["DeğeriAlınacakSütununAdı"].Value;
                    if (secilenSatirId != null)
                    {
                        contextMenuStrip1.Show(Cursor.Position);
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                //MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

"Sil" tıklandığında yapılacaklar ise "Sil" in Click olayına..

        private void silToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                //secilenSatirId ile silme işlemini yap
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

SON YORUMLAR