BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

C# ASP.NET İLE ZİYARETÇİNİN DİLİNİ BULMAK

Salı, Ekim 23, 2018 / / , ,

Çoklu dil desteği bulunan web sitelerinde ziyaretçilerin hangi dilde karşılanacağı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir.

System.Globalization.CultureInfo kultur = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture;
string kulturDilKod = kultur.TwoLetterISOLanguageName;

Web.config dosyasına aşağıdaki bilgiyi eklemek gerekiyor.

<system.web>   
     <globalization culture="auto" uiCulture="auto"/>
</system.web>

0

ASP.NET MVC'DE DATATABLES BİLEŞENİ VE AJAX SUNUCU TARAFLI SAYFALAMA SERVER SIDE PAGING

Perşembe, Ekim 18, 2018 / / , , , , ,

Asp.net MVC ile geliştirilen projede Datatables bileşeni kullanarak server side sunucu taraflı sayfalama yaptırmak için aşağıdaki kodlar kullanılabilir.

View tarafı

<table id="dataTablo" class="table table-hover table-checkable dataTable no-footer dtr-inline">
    <thead>
        <tr>
            <th>İşlem</th>
            <th>OdaAd</th>
            <th>Ad Soyad</th>
            <th>Eposta</th>
            <th>Telefon</th>
            <th>Durum</th>
        </tr>
    </thead>
</table>
--Jquery ilave edilmelidir
<link href="~/Content/assets/vendors/custom/datatables/datatables.bundle.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="~/Content/assets/vendors/custom/datatables/datatables.bundle.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
    @@media(max-width:670px) {
        .table {
            display: block;
            min-height: 300px;
            overflow-x: auto;
            width: 100% !important;
        }
    }
    .table > thead > tr > th {
        background-color: #f4f3f8;
        line-height: 28px;
        font-weight: 600;
    }
    tr:nth-child(even) {
        background-color: #faf9fc;
    }
    .dataTables_filter {
        float: left;
        margin-bottom: 20px;
    }
        .dataTables_filter input {
            background-color: #f4f5f8;
            border-color: #f4f5f8;
            color: #575962;
            padding: 18px;
            width: 272px;
            font-size: 13px;
        }
    .dataTables_paginate {
    display:inline-block;
    }
    .dataTables_length{
        float:right;
        display:inline-block;
    }
    .bottom{
        margin:34px;
    }
</style>

<script type="text/javascript">
    var oTable = $('#dataTablo').dataTable({
        "dom": '<"top">frt<"bottom">pl<"clear">',
        //"dom": '<f<t>pl>',
        "processing": true,
        "language": {
            //"url": "//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Turkish.json"
            "sDecimal": ",",
            "sEmptyTable": "Tabloda herhangi bir veri mevcut değil",
            "sInfo": "_TOTAL_ kayıttan _START_ - _END_ arasındaki kayıtlar",
            "sInfoEmpty": "Kayıt yok",
            "sInfoFiltered": "(_MAX_ kayıt içerisinden bulunan)",
            "sInfoPostFix": "",
            "sInfoThousands": ".",
            "sLengthMenu": "Sayfada _MENU_ kayıt göster",
            "sLoadingRecords": "Yükleniyor...",
            "sProcessing": '<div class="m-loader m-loader--brand" style="width: 30px; display: inline-block;"></div>',
            "sSearch": "Ara:",
            "sZeroRecords": "Eşleşen kayıt bulunamadı",
            "oPaginate": {
                "sFirst": "İlk",
                "sLast": "Son"
                //"sNext": "Sonraki",
                //"sPrevious": "Önceki"
            },
            "oAria": {
                "sSortAscending": ": artan sütun sıralamasını aktifleştir",
                "sSortDescending": ": azalan sütun sıralamasını aktifleştir"
            },
            "select": {
                "rows": {
                    "_": "%d kayıt seçildi",
                    "0": "",
                    "1": "1 kayıt seçildi"
                }
            }
        },
        "bServerSide": true,
        "sAjaxSource": "/Uye/UyeListe",
        "sServerMethod": "POST",
       "aoColumns": [
            { "mData": "IslemText" , "orderable": false },
            { "mData": "Unvan" , "orderable": false },
            { "mData": "AdSoyad" },
            { "mData": "Eposta", "orderable": false },
            { "mData": "TelefonNo", "orderable": false},
            { "mData": "DurumText", "orderable": false}
        ]
    });
</script>


Controller tarafı

public string UyeListe(string sEcho, int iDisplayStart, int iDisplayLength, string sSearch, int iColumns, int iSortingCols, int iSortCol_0, string sSortDir_0, string sColumns)
        {
            object odaId = null;
            if (Convert.ToInt32(Session["KULLANICIROLID"]) >= 4)
            {
                odaId = Session["KULLANICIODAID"];
            }
            else
            {
                odaId = null;
            }
            var veri = Islem.Uye.Listele(odaId: odaId, durum: 1);
            sSearch = sSearch.ToLower();
            int totalRecord = veri.Count();
            var result = veri;
            if (!string.IsNullOrEmpty(sSearch))
            {
                result = veri.Where(x => x.AdSoyad.ToLower().Contains(sSearch) || x.Eposta.ToLower().Contains(sSearch)).OrderBy(a => a.UyeId).Skip(iDisplayStart).Take(iDisplayLength).ToList();
            }
            else
            {
                result = veri.OrderBy(x => x.UyeId).Skip(iDisplayStart).Take(iDisplayLength).ToList();
            }
            var sortColumnIndex = iSortCol_0;
            var sortDirection = sSortDir_0;
            if (sortColumnIndex == 2)
            {
                result = sortDirection == "asc" ? veri.OrderBy(x => x.AdSoyad).Skip(iDisplayStart).Take(iDisplayLength).ToList() : veri.OrderByDescending(x => x.AdSoyad).Skip(iDisplayStart).Take(iDisplayLength).ToList();
            }
            DataTable dtVeri = Helpers.Araclar.DataTableYap(result);         
            if (dtVeri != null)
            {
                for (int i = 0; i < dtVeri.Rows.Count; i++)
                {
                    DataRow dr = dtVeri.Rows[i];
                    string unvan = dr["Unvan"].ToString();
                    string dataOdaId = dr["OdaId"].ToString();
                    string uyeAdSoyad = dr["AdSoyad"].ToString();
                    string uyeId = dr["UyeId"].ToString();
                    string durum = "";
                    string islem = "";
                    if (Convert.ToInt32(dr["Durum"]) == 1)
                    {
                        durum = "<span class=\"m-badge m-badge--brand m-badge--wide\">Aktif</span>";
                    }
                    else
                    {
                        durum = "<span class=\"m-badge m-badge--danger m-badge--wide\">Pasif</span>";
                    }
                    dr["Unvan"] = "<span title=" + unvan + "\" style=\"width: 235px;\"><a href=\"/Oda/Detay/" + dataOdaId + "\" class=\"m-link\">" + unvan + "</a></span>";
                    dr["AdSoyad"] = "<span title=" + uyeAdSoyad + "\" style=\"width: 235px;\"><a href=\"/Uye/Detay/" + uyeId + "\" class=\"m-link\">" + uyeAdSoyad + "</a></span>";
                    dr["DurumText"] = durum;
                    islem += "<span style=\"overflow: visible; position: relative; width: 235px;\">";
                    islem += "<div class=\"dropdown\" style=\"display:inline-block\">";
                    islem += "<a href =\"#\" class=\"btn m-btn m-btn--hover-accent m-btn--icon m-btn--icon-only m-btn--pill\" data-toggle=\"dropdown\"><i class=\"la la-ellipsis-h\"></i></a>";
                    islem += "<div class=\"dropdown-menu dropdown-menu-right\">";
                    islem += "<a class=\"dropdown-item\" href=\"/Uye/Detay/"+uyeId+"\"><i class=\"la la-arrow-right\"></i>Detayı Gör</a>";
                    islem += "<a class=\"dropdown-item\" href=\"#\" data-toggle=\"modal\" data-target=\"#m_modal_4Yorum\" onclick=\"UyeNotEkle("+uyeId+");\"><i class=\"la la-comment-o\"></i> Not Ekle </a>";
                    islem += "<a class=\"dropdown-item\" href=\"#\" data-toggle=\"modal\" data-target=\"#m_modal_4UyeNot\" onclick=\"UyeNotu("+uyeId+");\"><i class=\"la la-comments\"></i> Notu Gör </a>";
                    islem += "<a class=\"dropdown-item\" href=\"#\" data-toggle=\"modal\" data-target=\"#m_modal_5UyeDosya\" onclick=\"UyeDosya("+uyeId+");\"><i class=\"la la-file-archive-o\"></i>Dosyalar </a>";
                    islem += "</div>";
                    islem += "</div>";
                    islem += "<a href =\"/Uye/Duzenle/"+uyeId+"\" class=\"m-portlet__nav-link btn m-btn m-btn--hover-accent m-btn--icon m-btn--icon-only m-btn--pill\" title=\"Düzenle\"><i class=\"la la-edit\"></i></a>";
                    islem += "</span>";
                    dr["IslemText"] = islem;
                }
            }
            result = Helpers.Araclar.ListeYap<Uye_Oda>(dtVeri);
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.Clear();
            sb.Append("{");
            sb.Append("\"sEcho\": ");
            sb.Append(sEcho);
            sb.Append(",");
            sb.Append("\"iTotalRecords\": ");
            sb.Append(totalRecord);
            sb.Append(",");
            sb.Append("\"iTotalDisplayRecords\": ");
            sb.Append(totalRecord);
            sb.Append(",");
            sb.Append("\"aaData\": ");
            sb.Append(JsonConvert.SerializeObject(result));
            sb.Append("}");
            return sb.ToString();
        }

0

WEB SİTENİZE CANLI DESTEK SİSTEMİ EKLEME

Salı, Ekim 16, 2018 / /

Bugün sizlere genel paylaşımlarımın biraz dışında olan ama web sitesi geliştiren hemen hemen herkesin ihtiyacının olduğunu bildiğim bir konudan, online destek sistemlerinden bahsetmek istiyorum.

Bilindiği üzere ziyaretçiler artık etkileşimli siteleri tercih ediyor. Sitede sunulan ürünlerle ilgili aklına takılanları anında sorup, cevaplar alması o kişinin ürünü satın almasında büyük önem taşıyor. Bu nedenle sitenizde canlı destek sisteminin olması son derece önemli. Elbette doğru ürün sunmak, ziyaretçinin sorularına kaliteli ve doğru cevaplar vermek ticaretin olmazsa olmazı.

Google'da yapacağınız basit bir arama ile online destek sistemi hizmeti veren birçok siteye ulaşabilirsiniz. Ben farklı zamanlarda farklı destek sistemleri kullandım. Hangi sistemi kullanacağıma eğer müşterimin özellikle istediği bir canlı yardım sistemi yoksa araştırarak kendim karar verdim. Yani internetten araştırıp müşterime şunları kullanabiliriz bakın bunun arayüzü güzel, bu esnek tasarıma sahip, bunun masaüstü uygulaması da var gibi çeşitli alternatifler arasından müşterimin görüşünü de alarak karar verdim ve kullandım.

Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız bir e-ticaret sitesi için yine canlı destek sistemi kullanma ihtiyacımız doğdu. Hal böyle olunca yine başladım araştırmaya...

Eski kullandığım sistemlerin arayüzleri biraz demode olmuştu bu yüzden onları eledim. Araştırmaya devam ederken JivoChat ile karşılaştım ve budur dedim. 😊

Tercihimi JivoChat'ten yana yapmamı sağlayan maddeleri kısaca belirtmem gerekirse;


  • İlk izlenim son derece başarılıydı. 
  • Kesinlikle çok doğru ve kaliteli bir arayüzünün olduğunu söylemeliyim. 
  • Türkçe dil desteğinin olması da çok önemli bir artı. Üstelik gelişigüzel değil profesyonel bir tercüme.
  • Ayarlar bölümünden her şeyi düzenlemeniz mümkün.
  • Web sitenize entegrasyonu son derece kolay.
  • Masaüstü & mobil uygulamaları mevcut ve son derece doğru çalışıyor.
  • Sitede aktif olan kişiler hakkında anlık olarak detaylı ve doğru bilgiler veriyor.
  • Ücretli ve ücretsiz planları mevcut.Siz de sitenize canlık destek sistemi eklemek isterseniz şu an için JivoChat'i kesinlikle öneririm.

1

C# İLE YANDEX KURUMSAL EPOSTA ÜZERİNDEN MAIL GÖNDERMEK

Perşembe, Ekim 04, 2018 / / , , , , , , , ,

C# İLE YANDEX KURUMSAL EPOSTA ÜZERİNDEN MAIL GÖNDERMEK    


public static string YandexUzerinden(string mailBaslik, string mailIcerik, string aliciPosta, object ekDosya = null)
    {
        string gonderimSonucu = "";
        int mailAdresiSayisi = Regex.Matches(aliciPosta, ";").Count + 1;
        SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.yandex.com.tr", 587);
        MailMessage mail = new MailMessage();
        mail.From = new MailAddress("Eposta adresiniz", "Yandex Test"); //gönderici olarak görünen mail bilgileri
        mail.Priority = MailPriority.High;
        mail.Subject = mailBaslik;
        if (mailAdresiSayisi > 1)
        {
            string[] aliciPostaAdresleri = aliciPosta.Split(';');
            for (int i = 0; i < mailAdresiSayisi; i++)
            {
                string aliciPostaAdresi = aliciPostaAdresleri[i];
                mail.To.Add(new MailAddress(aliciPostaAdresi, ""));
            }
        }
        else
        {
            mail.To.Add(new MailAddress(aliciPosta, ""));
        }
        mail.Body = mailIcerik;
        mail.IsBodyHtml = true;
        if (ekDosya != null)
        {
            mail.Attachments.Add(new Attachment(ekDosya.ToString()));
        }
        NetworkCredential girisIzni = new NetworkCredential("Eposta adresiniz", "Şifreniz");
        client.UseDefaultCredentials = false;
        client.EnableSsl = true;
        client.Credentials = girisIzni;
        try
        {
            client.Send(mail);
            gonderimSonucu = "OK";
            return gonderimSonucu;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            gonderimSonucu = ex.Message;
            return gonderimSonucu;
        }
    }

Yukarıdaki kodu 2020 yılında test ettiğimde aşağıdaki hata kodunu vermeye başladığını farkettim.

"Yanlış komut sırası. Sunucu yanıtı şöyleydi: 5.5.4 Error: send AUTH command first."

https://passport.yandex.com.tr/ adresinden Yandex mail hesabına giriş yaparak bir uygulama şifresi üretmek gerekiyor. İlgili ekranda oluşturduğunuz şifreyi kodun içinde şifre alanına yazdığınızda sorun çözülüyor.

SON YORUMLAR