BAĞLANTILARIM

Takip Edin:

0

Asp.Net ile Javascript fonksiyonu çağırırken Eval değeri kullanma

Çarşamba, Ekim 26, 2016 / / , ,

ListView içindeki Checkbox kontrolü tıklandığı zaman; 

<asp:CheckBox ID="cbSecim" runat="server" onclick='<%# "Sec(" +Eval("UrunId") + " );" %>'/>

Javascript kodu;

<script type="text/javascript">
function Sec(secilenId) {

try {
alert(secilenId);
}
catch (e) {
    alert(e.message);
          }
}
</script>

0

Asp.net Jquery AutoComplete Otomatik Tamamlama

Salı, Haziran 28, 2016 / / , , , ,

//Arama TextBox

<asp:TextBox ID="txtArama" runat="server" CssClass="arama" autocomplete="off"></asp:TextBox>   

//Kullanılan js ve css

    <script src="js/jquery.js"></script>
    <script src="js/jquery-ui.min.js"></script>
    <link href="js/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" />

//JavaScript

<script type="text/javascript">
        $(document).ready(function () {
            $("#<%=txtArama.ClientID %>").autocomplete({
                source: function (request, response) {
                    $.ajax({
                        url: 'WebAra.aspx/UrunGetir',
                        data: "{ 'arananKelime': '" + request.term + "'}",
                        dataType: "json",
                        type: "POST",
                        contentType: "application/json; charset=utf-8",
                        success: function (data) {
                            response($.map(data.d, function (item) {
                                return {
                                    label: item.split('-')[0],
                                    val: item.split('-')[1]
                                }
                            }))
                        },
                        error: function (response) {
                            //alert(response.responseText);
                        },
                        failure: function (response) {
                            //alert(response.responseText);
                        }
                    });
                },
                select: function (event, ui) {
                    var gidilecekItemUrl = ui.item.val;
                    window.location.href = 'Urun.aspx?' + gidilecekItemUrl;
                },
                minLength: 1
            });
        });
    </script>


//WebAra.aspx


[WebMethod(EnableSession = true)] //webmethod içinde session kullanmak gerekirse (EnableSession = true)
[ScriptMethod(ResponseFormat = ResponseFormat.Json)]
public static string[] UrunGetir(string arananKelime)
{
List<string> urunler = new List<string>();

//HttpContext.Current.Session["VERITABANI_ADI"].ToString() //WebMethod içinde Session kullanımı
//arananKelime sorguda ilgili yere

//DataTable dt = ...
//DataRow dr = ...
string urunUrl = "kategoriId=" + dr["KategoriId"].ToString() + "&urunId=" + dr["UrunId"].ToString();
string urunAd = dr["UrunAd"].ToString();
urunler.Add(string.Format("{0}-{1}", urunAd, urunUrl));
return urunler.ToArray();
}

0

FANCYBOX IFRAME PENCERESİ İÇİNDE TIKLANAN BUTON SONRASI IFRAME'İN KOD TARAFINDAN KAPATILIP, ASIL SAYFANIN YENİLENMESİ

Cumartesi, Haziran 11, 2016 / / , , ,

Asıl Sayfamız

        <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function () {
                //fancybox
                $(".various").fancybox({
                    maxWidth: 850,
                    maxHeight: 650,
                    fitToView: false,
                    width: '70%',
                    height: '70%',
                    autoSize: false,
                    closeClick: false,
                    openEffect: 'none',
                    closeEffect: 'none',
                    afterShow: function () {
                        $('.fancybox-iframe').contents().find('#button').click(function () {
                            window.parent.location.reload();
                        });
                    }

                });
            });
    </script>

Iframe içinde ilgili yere;

Yapılacak işlemler sonrası Fancybox Iframe penceresini kod tarafından kapatmak için aşağıdaki kod kullanılabilir.

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "", "parent.$.fancybox.close();", true); 

0

Asp.net ScriptManager TimeoutException hatası ve çözümü

Perşembe, Mayıs 26, 2016 / / , ,

Script Manager kullanılan sayfalarda timeout olma durumunda ScriptManager kontrolünün kendi TimeOut özelliği aşağıdaki şekilde ayarlanabilir.

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" AsyncPostBackTimeout="900"></asp:ScriptManager>

Bu özellik belirtilmezse varsayılan süre 90 saniye (1.5 min)

0

AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

Yine OnRowCreated olayında;

        protected void gridTablo_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        {
            GridViewRow satir = e.Row;
            List<TableCell> sutunlar = new List<TableCell>();
            foreach (DataControlField column in gridTablo.Columns)
            {
                TableCell hucre = satir.Cells[0];
                satir.Cells.Remove(hucre);
                sutunlar.Add(hucre);
            }
            satir.Cells.AddRange(sutunlar.ToArray());
            e.Row.Cells[0].Visible = false; //Sıfırıncı sütunu gizle
            e.Row.Cells[7].Visible = false; //Yedinci sütunu gizle

        }
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click olayını yakalama
Tıklanan butonun görünümünü değiştirme
Oluşan butonu sütunların en sağına alma
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

0

GridView içinde oluşturulmuş butonu sütunların en sağına alma

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

OnRowCreated olayında;

<asp:GridView ID="gridTablo" runat="server" CssClass="tablo" OnRowCreated="gridTablo_RowCreated" OnRowCommand="gridTablo_RowCommand">
                <Columns>
                    <asp:TemplateField HeaderText="Islem">
                        <ItemTemplate>
                            <asp:LinkButton ID="linkSec" runat="server" CommandName="Sec" CommandArgument='<%#Eval("SatirIndex")+","+ Eval("TanimId")+","+Eval("GecisTarihi")+","+Eval("GrupId") %>'><i class="fa fa-random buton gri" title="Düzenlenmiş olarak aktar"></i></asp:LinkButton>
                        </ItemTemplate>
                    </asp:TemplateField>
                </Columns>
            </asp:GridView>


        protected void gridTablo_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e)
        {
            GridViewRow satir = e.Row;
            List<TableCell> sutunlar = new List<TableCell>();
            foreach (DataControlField column in gridTablo.Columns)
            {
                TableCell hucre = satir.Cells[0];
                satir.Cells.Remove(hucre);
                sutunlar.Add(hucre);
            }
            satir.Cells.AddRange(sutunlar.ToArray());
        }
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolüne buton ekleme ve Click olayını yakalama
Tıklanan butonun görünümünü değiştirme
Oluşan butonu sütunların en sağına alma
AutoGenerate olarak oluşturulmuş GridView kontrolünde sütun gizleme

0

Tıklanan butonun görünümünü değiştirme

Pazartesi, Mayıs 02, 2016 / / , ,

Yine OnRowCommand olayında; 

protected void gridTablo_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
        {
            if (e.CommandName == "Sec")
            {
                string[] commandArgs = e.CommandArgument.ToString().Split(new char[] { ',' });
                int satirIndex = Convert.ToInt32(commandArgs[0]);
                string tanimId = commandArgs[1];
                string gecisTarihi = commandArgs[2];
                string grupId = commandArgs[3];
LinkButton linkSec = (LinkButton)gridTablo.Rows[satirIndex].FindControl("linkSec");
                string id = linkSec.ID;
                linkSec.Text = "<i class=\"fa fa-check\"></i>";
                linkSec.CssClass = "yesil14";
            }
        }

SON YORUMLAR